Операции при заболявания на стомаха

Показания: 

  • Рак на стомаха
  • Гастро – интестинални стромални тумори на стомаха
  • Пилорна стеноза или друг вид спиране на пасажа на ниво пилор – дванадесетопръстник

Защо се налага операция

Установяването на рак на стомаха е абсолютно показание за остраняване на целият орган. Това е може би единственият шанс да се осигури на пациента по – дълга преживяемост.

Карциномът на стомаха е едно много сериозно заболяванен с много лоши прогнози по отношение на преживяемост и поява на ранни разсейки.

Установявнето му в ранни стадии е изключително важно за по – нататъшната прогноза.

В Япония, където се знае, че това заболяване е доста често, съществува скрининг програма и заболяването се улавя в много – ранни стадии.

Гастро- интестиналните стромални  тумори са с по – добра прогноза по отношение на малигненост и преживяемост.

Те представляват разрастване на туморна тъкан, поизхождаща от клетките на мускулната или съединителната тъкан на стомаха.

При тях чест симптом е острото кървене от гастро-интестиналният тракт.

Оперативното лечение може да се сведе до частична резекция на стомаха.

Какво представлява процедурата:

Операциите се извършват под обща анестезия.

Тотална гастрекромия:

Премахване на целият стомах, както и прилежащите лимфни възли в басейните около него.

На негово място се поставя тънко черво, като се извършва анастомоза между хранопровода и тънкото черво и втора анастомоза между двете тънки черва на по – долен участък.

Изключително важен етап от операцията е извършването на щателна лимфна дисекция на лимфните възли в близост.

Японската класификация за рак на стомаха определя 16 важни лимфни вериги, като обена на лимфната дисекция зависи от локализацията на тумора.

Установено , че при адеквтна лимфна дисекция се увеличава постоперативната преживямост при рак на стомаха.

Анастомозите често се извършват с механични съшиватели.

Поставя се дренове, който се премахват обикновено на 5-6 следоперативен ден.

Частична резекция на стомаха – Bilroth II резекция

Приложението на тази оперативна техника е все по – рядко.

Извършва се при много малък тумор на стомаха, неангажиращ подлежащите слоеве или при доброкачествени заболявния, каквото е язвата на дванадесетопръстника с нейни усложнения.

При Bilroth II резекията се оставя около 1/3 от стомаха и се извършват анастомози между него и тънкото черво, както и втора анастомоза между двата участъка на тънкото черво в по – нисък отдел.

Краеви рецекции (Wedge resection)

Този вид операции се прилагат при лечението на гастро – интестиналните тумори на стомаха.

Когато туморът е разположен по голямата кривина на стомаха се извършва резекция на участък от стомаха с използването на механични съшиватели. Броят им може да достигне до 3-4

Палиативни оператиивни интервенции (целящи подобряване качеството на живот при нерезектабилни тумори)

Някои от туморите, когато са в напреднал стадий и обхващат съседни отрани не могат да бъдат отстранени оперативно.

Също и при наличието на далечни метастази радкална операция не е показана.

Тогава се налага извършването на операции,които да могат да позволят на пациентите да се хранят.

Най – честата такава опрация е гастро-ентероанастомозата.

Тя представлява съединяване на стомаха с тънко червво, като потози начин се заобикаля пречката, която туморът причинява.

Престой в болница:

– от 10 до 20 дни

Времетраене на операцията:

– от 3 час до 6 часа в зависимост т видът операция